Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

Giáo dục toàn diện thế hệ lãnh đạo mới

Thử thách mỗi học sinh trở thành công dân toàn cầu, nhà lãnh đạo tài năng và sở hữu năng lực học tập suốt đời.

Tầm nhìn

Trở thành trường quốc tế xuất sắc, mang đến chất lượng giáo dục vượt trội có lịch sử hơn 100 năm đến các học sinh Việt Nam tài năng.

Sứ mệnh

Rèn luyện mọi học sinh trở thành một công dân toàn cầu, một nhà lãnh đạo và một người học tập suốt đời.

Các giá trị học tập

Đóng góp cho cộng đồng

Sự tin cậy

Tôn trọng

Lòng chính trực